Саломе Зурабишвили  – Қырҭтәыла ауааҧсыра анасыҧ рзеиҕьасшьар сҭахуп
Саломе Зурабишвили  – Қырҭтәыла ауааҧсыра анасыҧ рзеиҕьасшьар сҭахуп

Қырҭтәыла ауааҧсыра анасыҧ рзеиҕьасшьар сҭахуп, – илҳәеит Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвил, иахьа уи Самеба аныҳабаа аҿы Амшаҧы аныҳәа ду инамаданы имҩаҧгаз алитургиаҿы даҟын.

Қьырса дыбзахеит. Қырҭтәыла ауааҧсыра зегьы ирыдысныҳәалоит,  анасыҧи агәырҕьареи рзеиҕьасшьар сҭахуп, – илҳәеит Қырҭтәыла ахада.

Акомментари аҟаҵара