Саломе Зурабишвили Карл Ҳарцели Келли Дегнани дырԥылоит
Саломе Зурабишвили Карл Ҳарцели Келли Дегнани дырԥылоит

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Қырҭтәыла иҟоу Евроеидгыла ацҳаражәҳәаҩ Карл Ҳарцели Қырҭтәыла иҟоу ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ Келли Дегнани дырԥылоит.

Ари атәы аарыцҳаит ахада ладминистрациа аҟынтә.

Аиԥылара Орбелианиаа рхан аҟны имҩаԥысуеит.

Акомментари аҟаҵара