Саломе Зурабишвили - Кабул иҟалаз атеракт саҿагылоит, аевакуациа ҭынч мҩала инагӡароуп
Саломе Зурабишвили - Кабул иҟалаз атеракт саҿагылоит, аевакуациа ҭынч мҩала инагӡароуп

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Кабул аҭыԥ змаз атеракт даҿагылоит. Ари атәы Саломе Зурабишвили “Твиттер” аҿы аалыцҳаит.

“Кабул иҟалаз атеракт саҿагылоит, аевакуациа ҭынч мҩала нагӡахароуп. Иҭахаз аҭынч тәылауааи америкатәи аруааи рзы сныҳәоит Аевакуациа ҭынч мҩала нагӡахароуп. Қырҭҭәыла урҭ рыдгылара нанагӡоит,” – илҩит Қырҭтәыла ахада.

Кабул иҟалаз атҟәацраан зыԥсҭазаара иалҵхьоу 90-ҩык рҟынӡа инаӡеит, аахақәа роуит 158-ҩык иреиҳаны. Иҭахеит 12-ҩык америкатәи аруаа. Атеракт азы аҭакԥхықәра ахахьы агеит “Исламтәи аҳәынҭқарра”.

Акомментари аҟаҵара