Саломе Зурабишвили  Џьо Баидени Камила Харриси Америка ахадеи авице-ахадеи рҭыҧқәа раанкылара рыдылныҳәалеит
Саломе Зурабишвили  Џьо Баидени Камила Харриси Америка ахадеи авице-ахадеи рҭыҧқәа раанкылара рыдылныҳәалеит

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили  Џьо Баидени Камила Харриси Америка ахадеи авице-ахадеи рҭыҧқәа ранкылара рыдылныҳәалеит.

«Аҭоурыхи  агәыҕреи рымш». Америка ахадеи авице-ахадеи аҭыҧқәа раанкылара шәыдысныҳәалоит  Бриссель аҟынтә.  Абраҟа ақырҭуа-евроатлантикатә еизыҟазаашьақәа срылацәажәоит.

Иахьа адунеи идуӡӡоу адемократиа анапхгара аҭара шәнапы иануп», — илҩит Саломе Зурабишвили  Twitter аҿы.

Акомментари аҟаҵара