Саломе Зурабишвили иахьа Монакотәи аҳра дааауеит
Саломе Зурабишвили иахьа Монакотәи аҳра дааауеит

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили иахьа аусуратә визитла Монако дааауеит.

Ахада лпрессмаҵзура адыррақәа рыла, авизиит аҳәаақәа ирҭагӡаны, апланқәа ирылоуп Қырҭтәыла ахадеи Монакотәи аҳра апринц, Альбер II иҟны ишиашоу аиԥылара амҩаԥгара.

Иара убас, Монте-Карло Қырҭтәыла ахада ақырҭуа ҩы апопулиаризациазы еиҿкаау аофициалтә презентациа аалыртуеит.

Апланқәа ирылоуп аҩы атема аус адызуло афранцыз журналистцәеи аблогерцәеи рҟны аиԥылара амҩаԥгара.

Аусуратә визит аҳәаақәа ирҭагӡаны Қырҭтәыла ахада жәларбжьаратәи еиҿкаара “Аҭынчреи аспорти” рпрезидент Џьоел Бузу иҟны аиԥылара амҩаԥгара.

Акомментари аҟаҵара