Саломе Зурабишвили  Гаити иҟалаз адгьылҵысра аан иҭахаз ауааҧсыра руацәа дрыдашшылеит
Саломе Зурабишвили  Гаити иҟалаз адгьылҵысра аан иҭахаз ауааҧсыра руацәа дрыдашшылеит

Саломе Зурабишвили  Гаити иҟалаз адгьылҵысра аан иҭахаз ауааҧсыра руацәа дрыдашшылеит.

«Гаитинтә ухахьы иузаамгаша адыррақәа аауеит, абгаратә адгьылҵысра аан шәҩыла ауаа ҭахеит. Урҭ руацәа срыдашшылоит.  Гаити ауааҧсыра арыцҳара иҭагылоуп, аҕәҕәареи амчи рзеиҕьасшьоит», — илҩит  Саломе Зурабишвили  Twitter аҿы.

Гаити иҟалаз адгьылҵысра иалаӡит  300ҩык еиҳаны ауааҧсыра.  2000ҩык еиҳаны аахақәа роуит. Жәабала ахыбрақәа еилаҳаит.

Атәыла аҳҭнықалақь иазааигәаны иҟалаз адгьылҵысра  7,2 магнитуда амч аман.

 

Акомментари аҟаҵара