Саломе Зурабишвили  Анџьеи  Дуда диҧылоит [авидео]

 

Абарҭ аминуҭқәа рзы, Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили, визитла Қырҭтәыла иаҭааиз Польша ахада Анџьеи Дуда диҧылоит.

Қырҭтәыла ахада лколлега дидылкылоит Орбелианиаа рхан аҿы.

Аиҧылара ашьҭахь, аганқәа рхаҭарнакцәа аҳәамҭақәа ҟарҵоит.

 

Акомментари аҟаҵара