Саломе Зурабишвили – Аиқәшаҳаҭра раԥхьаӡа иргыланы ауааԥсыра рзы аҵак ду амоуп, ауааԥсыра аполиаризациеи аиҿагыларақәеи рҟынтә иааԥсеит
Саломе Зурабишвили – Аиқәшаҳаҭра раԥхьаӡа иргыланы ауааԥсыра рзы аҵак ду амоуп, ауааԥсыра аполиаризациеи аиҿагыларақәеи рҟынтә иааԥсеит

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Европатәи ахеилак ахада Шарль Мишель илагала ду азы иҭабуп ҳәа даҽазнык иалҳәеит.

Ахада лажәақәа рыла, аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩцәа рхыԥхьаӡара иазҳаит.

Саломе Зурабишвили Шарль Мишель гәык-ԥсык ала иҭабуп иалҳәеит.

«Аганқәа ирыбжьарҵаз аиқәшаҳаҭра шәареи шәхаҭарнакцәеи, ЕАШ-и ирыбзоуроуп, аџьабаа ду жәбеит. Ари азы даҽазнык иҭабуп ҳәа шәасҳәоит. Ари Қырҭтәылазы аиааира мшуп ҳәа сыԥхьаӡоит,» – илҳәеит Қырҭтәыла ахада.

 

Акомментари аҟаҵара