Сҭaмҧыл aдгьылҵысрa ҕәҕәa ҟaлеит
Сҭaмҧыл aдгьылҵысрa ҕәҕәa ҟaлеит

Ҭырқәтәылa, Сҭaмҧыл aқaлaқь aҿы aдгьылҵысрa ҕәҕәa ҟaлеит.

Аҭыҧaнтәи aих ишaaрыцҳaз aлa, aдгьылҵысрa 5,8 aмaгнитудa aмч aмaн.

Аепицентр aмшын aҿы иҟaн.

Акомментари аҟаҵара