Сҭамԥыл аԥшатлакә ӷәӷәа ҟалеит
Сҭамԥыл аԥшатлакә ӷәӷәа ҟалеит

Сҭамԥыл ашторм ӷәӷәа ҟалеит. Аԥша аҵлақәа канажьит, аҩнқәа рхыбқәа хнашәеит.

Аԥшатлакә ҟалаанӡа Сҭамԥыл европатәи ахәҭаҿы ақәаршҩы леит. Аԥсабаратә рыцҳараан машьынақәак аԥхасҭа роуит, аамҭала аанкылан апаранқәа рыла аиҭаҵра.

Акомментари аҟаҵара