Русҭавели имҩаду аҿы аиҿагылараан гәыԥҩык азакәанхьчаҩцәа аахақәа роуит
Русҭавели имҩаду аҿы аиҿагылараан гәыԥҩык азакәанхьчаҩцәа аахақәа роуит

Русҭавели имҩаду аҿы аиҿагылараан гәыԥҩык азакәанхьчаҩцәа аахақәа роуит.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥ аҿы иҟоу Актәи аканал ажурналистцәа.

Акциа ахьымҩаԥысуа инеихьеит ацхыраара лас  абригадақәа, урҭ аахақәа зауз амедицинатә цхыраара рзаадырԥшит.

Русҭавели имҩаду аҿы аҭагылазаашьа еҭах цәгьоуп.

Акомментари аҟаҵара