Ԥхынгәы 1 инаркны ҵхыбжьон аиҭаҵразы иҟоу аԥкра аԥыххоит
Ԥхынгәы 1 инаркны ҵхыбжьон аиҭаҵразы иҟоу аԥкра аԥыххоит

Ԥхынгәы 1 инаркны ҵхыбжьон аиҭаҵразы иҟоу аԥкра аԥыххоит.

Аӡбара аднакылеит Аусбарҭабжьаратә акоординациатә хеилак.

Амобилра армаҷразы аԥкра шьақәгылан 2020 шықәса абҵара 28 инаркны. Асааҭ 21:00 инаркны асааҭ 05:00-нӡа аиҭаҵра ҟаломызт шьапылеи атранспорти рыла. 2021 шықәса рашәара 1 инаркны аиҭаҵра ҟаломызт асааҭ 23:00 инаркны асааҭ 04:00-нӡа.

Акомментари аҟаҵара