Рашәара  1 – 3 рзы Қырҭтәыла амш цәгьахоит
Рашәара  1 – 3 рзы Қырҭтәыла амш цәгьахоит

Аҧсабара амилаҭтә агентра адыррақәа рыла, рашәара  1 – 3 рзы Қырҭтәыла амш цәгьахоит,  ақәа ауеит,  Мрагыларатә Қырҭтәылеи ашьхаҳаракыратә раионқәеи рҿы акырцхи аҧшацҵәгьеи иазыҧшуп.

Агентра адыррақәа рыла, ақәоура амшала аӡиасқәа хыҵыр ауеит, ашьхараҿы адгьылҳәазара ашәарҭара цәырҵыр ҟалоит.

Акомментари аҟаҵара