Қвемо Қарҭли иқәынхо азербаиџьараа Ҟурбан-Баирам иазгәарҭоит
Қвемо Қарҭли иқәынхо азербаиџьараа Ҟурбан-Баирам иазгәарҭоит
Қвемо Қарҭли иқәынхо азербаиџьараа Ҟурбан-Баирам иазгәарҭоит. Марнеули ашьыжь имҩаԥысыз аныҳәара ашьҭахь ауааԥсыра акәац рзыршоит.
Ҟурбан-Баирам Рамазан Баирам ианагало 70 мшы рышьҭахь иазгәарҭоит. Аԥсылмантә дин ала, кәырбан аҵас ишьаҭаркын Абраам абжьаҟазаҩ ихаан.
Қвемо Қарҭли иқәынхо азербаиџьанаа аныҳәа азгәаҭара иахьа иалаган, хымш нарыгӡоит.
Акомментари аҟаҵара