Қвемо Ԥониҷалаҿ аоперациа ҷыда мҩаԥысуеит
Қвемо Ԥониҷалаҿ аоперациа ҷыда мҩаԥысуеит

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра Қвемо Ԥониҷалаҿ аоперациа ҷыда мҩаԥнагоит. Азакәанхьчаҩцәа анаркоацәгьауцәа рыԥшаара иаҿуп, аха аоперациа егьырҭ адетальқәа илырым.

Аҭыԥ аҿу аексперт-криминалистцәа аус руеит.

Аоперациа ҷыда амҩаԥгареи ацәгьауҩы иаанкылареи иаҿагылоит  ахара зду ахаҿы иҭаацәара алахәылацәа.

Акомментари аҟаҵара