Қырҭтәыла Румынтәыла иаиааин, арегби азы Европа ачемпионс иҟалеит
Қырҭтәыла Румынтәыла иаиааин, арегби азы Европа ачемпионс иҟалеит

Қырҭтәыла Румынтәыла иаиааин, арегби азы Европа ачемпионс иҟалеит

 

Арегби азы 2021 шықәсатәи Европа ачемпионат аҧшьбатәи аматч аҿы Қырҭтәыла аизга Румынтәыла аизга ирҧылеит.

Ақырҭуа регбистцәа  28-17 ҳәа аиааира ргеит.

 

Акомментари аҟаҵара