Қырҭтәыла ахада ааҩык абаандаҩцәа ашьауӷа рхылхит
Қырҭтәыла ахада ааҩык абаандаҩцәа ашьауӷа рхылхит

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили ааҩык абаандаҩцәа ашьауӷа рхылхит.

Ахада лпресмаҵзура аҟынтә ишаарыцҳаз, хҩык абаандаҩцәа абахҭа иҭыҵуеит, егьырҭ хәҩык  – аҭакра аҿҳәара рыздырмаҷит.

Ахада ашьауӷа ахыхра акт лнапы аҵалҩит 2021 шықәса лаҵара 6 рзы.

 

Акомментари аҟаҵара