Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы амцарцәаҩцәа-аиқәырхаҩцәа рымш рыдиныҳәалеит
Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы амцарцәаҩцәа-аиқәырхаҩцәа рымш рыдиныҳәалеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Каха Куҷава амцарцәаҩцәа-аиқәырхаҩцәа рымш рыдиныҳәалеит.

“Угәабзиареи уԥсҭазаареи анухашуҭуа, ахақәҵара егьырҭ реиқәырхаразы  анулшо, уфырхаҵоуп, Шәара,  амцарцәаҩцәа-аиқәырхаҩцәа шәфырхацәоуп. Иҭабуп ҳәа шәасҳәарц сҭахуп. Ишәыдысныбҳәалоит амцарцәаҩцәа-аиқәырхаҩцәа рымш! Аҭынчреи, агәабзиареи ақәҿиарақәеи ишәзеиӷьасшьоит,” – иануп адныҳәалара аҿы.

Акомментари аҟаҵара