Қырҭтәыла апарламент аҧхьа имҩаҧысуаз акциа аан 5ҩык аанкылан
Қырҭтәыла апарламент аҧхьа имҩаҧысуаз акциа аан 5ҩык аанкылан

Апарламент аҧхьа имҩаҧысуаз акциа аан  «Қырҭтәылазы аҵысра» 5ҩык алахәылацәа аанкылан, — Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрраҿы ари аинформациа шьақәдырҕәҕәеит.

Акциа алахәылацәа ишырҳәаз ала, апарламент аҧхьа ақьала дыргылар рҭахын, аха, азинхьчаҩцәа ирҧырхагахан, 5ҩык активистцәа ааныркылеит. Акциа алахәылацәа рҳәамҭала, дара Аконституциа инақәыршәаны, абри аҩыза аформала апротест аҟаҵара азин рымоуп, аха, азинхьчаҩцәа азин рырҭом.

Акциа рхы аладырхәит еиуеиҧшым аиҿкаарақәа рхаҭарнакцәеи, аиуристцәеи,  апартиақәа  «Лело»-и  «Амилаҭтә ҵысреи» рхаҭарнакцәеи.

 

Акомментари аҟаҵара