Қырҭтәыла Актәи аканал  Алхратә комиссиаа хада ахантәаҩи алахәылацәеи рҭыҧқәа рзы акандидатцәа рҟны аиҿцәажәара ишиашо аефир ала иоунажьҭуеит апортал  1tv.ge аҿы
Қырҭтәыла Актәи аканал  Алхратә комиссиаа хада ахантәаҩи алахәылацәеи рҭыҧқәа рзы акандидатцәа рҟны аиҿцәажәара ишиашо аефир ала иоунажьҭуеит апортал  1tv.ge аҿы

Қырҭтәыла Актәи аканал  Алхратә комиссиаа хада ахантәаҩи алахәылацәеи рҭыҧқәа рзы акандидатцәа рҟны аиҿцәажәара ишиашо аефир ала иоунажьҭуеит апортал  1tv.ge-и, иара убас,  Қырҭтәыла Актәи аканал  Facebook даҟьеи рҿы.

Акандидатцәа рҟны аиҿцәажәара иалагоит асааҭ  14:00 рзы. Уаҵәы, акандидатцәа алхны, атәыла ахада илыдаргалоит.

Анеҩс, Қырҭтәыла ахада, хымш рыҩнуҵҟала, иалху акандидатцәа Қырҭтәыла апарламент адалгалоит. Атәыла ахада аваканиа цыҧхьаӡазы ҩыџьа акандидатцәа иқәлыргылоит. Аҵыхәтәантәи аӡбара аднакылоит Қыҭтәыла апарламент.

 

Акомментари аҟаҵара