Қырҭтәыла акоронавирус амшала иҧсит 45-ҩык апациентцәа
Қырҭтәыла акоронавирус амшала иҧсит 45-ҩык апациентцәа

Қырҭтәыла акоронавирус амшала иҧсит 45-ҩык апациентцәа. Ари аинформациа жәбар шәылшоит аиҳабыра саит ҷыда stopcov.ge. аҿы.

Инеизакны атәылаҿы акоронавирус амшала иҧсхьеит  1 387-ҩык апациентцәа.

Иахьа Қырҭтәыла акоронавирус  4 260 афакт ҿыцқәа аарҧшын.

Инеизакны Қырҭтәыла акоронавирус адиагноз рзышьақәырҕәҕәоуп  147 636-ҩык, урҭ рҟынтә  124 568-ҩык ачымазара иалҵхьеит,  1 387-ҩык апациентцәа иҧсит.

 

Акомментари аҟаҵара