Қырҭтәыла акоронавирус  амшала иҧсит 39 ҩык апациентцәа
Қырҭтәыла акоронавирус  амшала иҧсит 39 ҩык апациентцәа

Қырҭтәыла акоронавирус  амшала иҧсит 39 ҩык апациентцәа. Ари аинформациа жәбар шәылшоит уажәааны ирҿыцыз аиҳабыратә саит ҷыда  stopcov.ge. аҿы.

Инеизакны атәылаҿы акоронавирус амшала иҧсхьеит  1 342ҩык.

Иахьа Қырҭтәыла акоронавирус  4 033 афакт ҿыцқәа аарҧшуп,  4 061ҩык ачымазара иалҵит.

Акомментари аҟаҵара