Қырҭтәылa aкоронaвирус aмшaлa 37-тәи апациент дыҧсит
Қырҭтәылa aкоронaвирус aмшaлa 37-тәи апациент дыҧсит

Қырҭтәылa aкоронaвирус aмшaлa даҽаӡәы дыҧсит.

Аинформациа ианылеит Аиҳабыра иаҧырҵаз авебдаҟьа ҷыда stopcov.ge. Авебдаҟьа ианылаз аинформациа инақәыршәаны, инеизакны Қырҭтәыла рыҧсҭазаара иалҵхьеит 37-ҩык апациентцәа.

Қырҭтәылa aкоронaвирус 6192–ҩык акоронавирус рыдбалан.

Акомментари аҟаҵара