Қырҭтәылa aкоронaвирус aмшaлa 36-тәи апациент дыҧсит
Қырҭтәылa aкоронaвирус aмшaлa 36-тәи апациент дыҧсит

Қырҭтәылa aкоронaвирус aмшaлa даҽаӡәы дыҧсит.

Аинформациа ианылеит Аиҳабыра иаҧырҵаз авебдаҟьа ҷыда stopcov.ge. Авебдаҟьа ианылаз аинформациа инақәыршәаны, инеизакны Қырҭтәыла рыҧсҭазаара иалҵхьеит 36-ҩык апациентцәа.

Қырҭтәылa aкоронaвирус 5 866–ҩык акоронавирус рыдбалан.

Акомментари аҟаҵара