Қырҭтәыла акоронавирус  5567  афакт ҿыцқәа аарҧшуп, даҽа 1661 ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит
Қырҭтәыла акоронавирус  5567  афакт ҿыцқәа аарҧшуп, даҽа 1661 ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит

Қырҭтәыла акоронавирус  5567 афакт ҿыцқәа аарҧшуп. Ари аинформациа жәбар шәылшоит уажәааны ирҿыцыз аиҳабыратә саит ҷыда  stopcov.ge. аҿы.

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла атәылаҿы ачымазара иалҵит 1661ҩык, 36ҩык апациентцәа иҧсит.

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла атәылаҿы акоронавирус азы иҟаҵан  60 753 атестқәа.

Атәылаҿы акоронавирус аларҵәара арбагақәа: аҵыхәтәантәи  14 мшы рыла  — 9,14%,  аҵыхәтәантәи бжьымш рыла  —  9,84%.

Зынӡа Қырҭтәыла акоронавирус  984 802 афактқәа аарҧшуп, урҭ рҟынтә  924 072 ҩык ачымазара иалҵхьеит,   14 395 ҩык апациентцәа иҧсит.

Атәылаҿы иҟаҵоуп  2 596 549 алаҵақәа.

Акарантин аҿы иҟоуп 68ҩык, астационар аҿы  4379 ҩык, аклиникатә сасааирҭақәа рҿы –  2077  ҩык.

 

Акомментари аҟаҵара