Қырҭтәыла акоронавирус  546 афакт ҿыцқәа аарҧшуп,  даҽа 1 456ҩык ачымазара иалҵит
Қырҭтәыла акоронавирус  546 афакт ҿыцқәа аарҧшуп,  даҽа 1 456ҩык ачымазара иалҵит

 

Қырҭтәыла акоронавирус  546 афакт ҿыцқәа аарҧшуп. Ари аинформациа аланарҵәеит атәыла аиҳабыра рпрессмаҵзура.

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла ачымазара иалҵит  1 456ҩык,  17ҩык апациентцәа иҧсит.

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла атәылаҿы акоронавирус азы иҟаҵан  11 248  тестқәа.

Инеизакны Қырҭтәыла акоронавирус адиагноз рзышьақәырҕәҕәоуп 253 518ҩык, урҭ рҟынтә  242 085ҩык ачымазара иалҵит, 3 055ҩык иҧсит.

Уажәазы атәылаҿы  8 352 активтә фактқәа иҟоуп.

443ҩык аклиникатә сасааирҭақәа рҿы иҟоуп,  4 637ҩык аҩны рҽырыхәшәтәуеит.

Акарантинтә қәырҧшыларақәа рҿы иҟоуп  511ҩык ауааҧсыра.

Иацы, ажьырныҳәа 23 рзы,  Қырҭтәыла акоронавирус  998 афактқәа аарҧшын, 1 892ҩык ачымазара иалҵит.

 

Акомментари аҟаҵара