Қырҭтәыла акоронавирус 4762 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, 3953-ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит
Қырҭтәыла акоронавирус 4762 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, 3953-ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит

Қырҭтәылa aкоронaвирус 4762 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп. Ари аинформациа аланарҵәеит Ачымазарақәа рхылаԥшреи ауаажәларратә гәабзиарахьчаразы амилаҭтә центр.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa ачымазара иалҵит 3953-ҩык aпaциентцәa, иԥсит 43-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 48 090  атестқәа: 35 647 – антиген азы, PCR – 12 443

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 9.90%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 9.05%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 8,97%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 698944–ҩык, урҭ рҟынтә 639564-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 9831-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 1955943-ҩык, ҽнакала –  4927-ҩык.

Акомментари аҟаҵара