Қырҭтәыла акоронавирус 4 337 афакт ҿыцқәа аарҧшуп,  3 137-ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит
Қырҭтәыла акоронавирус 4 337 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, 3 137-ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит

Қырҭтәылa aкоронaвирус 4 337 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп. Ари аинформациа аланарҵәеит Ачымазарақәа рхылаԥшреи ауаажәларратә гәабзиарахьчаразы амилаҭтә центр.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa ачымазара иалҵит  3 137-ҩык aпaциентцәa, иԥсит 42-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 53 434  атестқәа: 31 582 – антиген азы, PCR – 21 852.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 8,12%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 8.91%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  8,8%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 703 281–ҩык, урҭ рҟынтә 642 701-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 9 873-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 1 961 165-ҩык, ҽнакала –  4 878-ҩык.

Акомментари аҟаҵара