Қырҭтәыла акоронавирус  3950 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, даҽа  2014ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит
Қырҭтәыла акоронавирус  3950 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, даҽа  2014ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит

Қырҭтәыла акоронавирус  3950 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, даҽа  2014ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит, 40ҩык иҧсит. Ари аинформациа аланарҵәеит ачымазарақәа рхылаҧшра амилаҭтә центр.

Аҵыхтәантәи  24 сааҭ рыла атәыла иҟаҵан  54 482 атестқәа.

Иацы атәылаҿы акоронавирус  4 100 афактқәа аарҧшын, 3397ҩык ачымазара иалҵит, 67ҩык апациентцәа иҧсит.

 

Акомментари аҟаҵара