Қырҭтәыла акоронавирус 3 410  афакт ҿыцқәа аарҧшуп, даҽа 4 732 ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит
Қырҭтәыла акоронавирус 3 410  афакт ҿыцқәа аарҧшуп, даҽа 4 732 ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит

Қырҭтәыла акоронавирус    3 410   афакт ҿыцқәа аарҧшуп. Ари аинформациа жәбар шәылшоит уажәааны ирҿыцыз аиҳабыратә саит ҷыда  stopcov.ge. аҿы.

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла атәылаҿы ачымазара иалҵит 4 732ҩык, 46ҩык апациентцәа иҧсит.

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла атәылаҿы акоронавирус азы иҟаҵан  37 714  атестқәа.

Атәылаҿы акоронавирус аларҵәара арбагақәа: аҵыхәтәантәи  14 мшы рыла  — 8,63%, аҵыхәтәантәи бжьымш рыла  —  8,33%.

Зынӡа Қырҭтәыла акоронавирус  865 293 афактқәа аарҧшауп, урҭ рҟынтә  806 596 ҩык ачымазара иалҵхьеит,   12 344 ҩык апациентцәа иҧсит.

Атәылаҿы иҟаҵоуп  2 234 180 алаҵақәа.

Акарантин аҿы иҟоуп  36ҩык, астационар аҿы  6 458 ҩык, аклиникатә сасааирҭақәа рҿы –  1 242 ҩык.

 

Акомментари аҟаҵара