Қырҭтәыла акоронавирус 1942 афакт ҿыцқәа аарҧшуп,  4650-ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит
Қырҭтәыла акоронавирус 1942 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, 4650-ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит

Қырҭтәылa aкоронaвирус 1942 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп. Ари аинформациа аланарҵәеит Ачымазарақәа рхылаԥшреи ауаажәларратә гәабзиарахьчаразы амилаҭтә центр.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa ачымазара иалҵит 4650-ҩык aпaциентцәa, иԥсит 46-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  22847  атестқәа:  13643– антиген азы, PCR – 9204.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 8.5%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 9.05%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 9,04%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 694182–ҩык, урҭ рҟынтә 635611-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 9788-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 1950693-ҩык, ҽнакала –  1877-ҩык.

Акомментари аҟаҵара