Қырҭтәыла акоронавирус  1132 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, даҽа  2956ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит
Қырҭтәыла акоронавирус  1132 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, даҽа  2956ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Қырҭтәыла акоронавирус  1132 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, даҽа  2956ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит,  30ҩык иҧсит. Ари аинформациа аланарҵәеит Ачымазарақәа рхылаҧшра амилаҭтә центр.

Аҵыхәтәантәи  24 сааҭ рыла атәылаҿы акоронавирус азы иҟаҵан  20 798 атестқәа.

Иацы, цәыббра  25 рзы, Қырҭтәыла акоронавирус  1597 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 1189ҩык ачымазара иалҵит, 38ҩык апациентцәа иҧсит.

 

Акомментари аҟаҵара