Қырҭтәыла аинтернет ахақәиҭра иазку Freedom House 2021 шықәсатәи аиндекс аҿы ахатә арбагақәа еиҕьнатәит
Қырҭтәыла аинтернет ахақәиҭра иазку Freedom House 2021 шықәсатәи аиндекс аҿы ахатә арбагақәа еиҕьнатәит

Аинтернет ахақәиҭра иазку Freedom House 2021 шықәсатәи аиндекс инақәыршәаны,  Қырҭтәыла ахатә арбагақәа еиҕьнатәит.  Ари атәы аанацҳаит Қырҭтәыла аекономикеи иҭышәынтәаоу аҿиареи рзы аминистрра.

Ареитинг аҿы Қырҭтәыла  77 балл анашьоуп,   2020 шықәса аҵкыс баллк ала еиҳаны. Ари арбага ала,  Қырҭтәыла,  адунеитә реитинг аҿы ажәбатәи аҭыҧ ааннакылоит.

Аекономика аминистрра адыррақәа рыла,  Қырҭтәыла –  Иапониа,  Италиа,  Австралиа,  Америка уҳәа,  адунеи идуу аҳәынҭқаррақәа рацәа ирҧысит.

 

Акомментари аҟаҵара