Қырҭтәыла аиҳабыра реилазаараҿы уажәазы  аиҭакрақәа ҟалом
Қырҭтәыла аиҳабыра реилазаараҿы уажәазы аиҭакрақәа ҟалом

Қырҭтәыла аиҳабыра реилазаараҿы уажәазы аиҭакрақәа ҟалом.  Иахьа шьыжь инаркны аинформациа аладырҵәон аиҳабыра реизаараҿы иҟалар зылшо аиҭакрақәа ирызкны.

Иахьа “Ақырҭуа гәахәтәы” аофис хада аҿы апарламенттә аиҳареи Аҧыза-министри еиҧылеит. Аиҧылара уажәааны ихыркәшан.

 

Акомментари аҟаҵара