Қырҭтәыла аӡиудоистцәа аҳаирбаӷәазаҿ аовациала ирԥылеит #1TVSPORT
Қырҭтәыла аӡиудоистцәа аҳаирбаӷәазаҿ аовациала ирԥылеит #1TVSPORT

Қарҭтәи жәларбжьаратәи аҳаирбаӷәазаҿ азгәыбылҩцәа аовациақәа рыла ирԥылеит, урҭ днеиуан Қарҭ ахада Ҟаха Ҟалаӡе. Аӡиудоистцәа рыбжьара дыҟан аолимпиатә чемпион, 21 шықәса зхыҵуа Лаша Беқаури.

 

Акомментари аҟаҵара