Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит.

Адгьылаҵантәи аахақәа ҟалеит қарҭтәи аамҭала асааҭ  09:54 рзы.

Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә ҵентр адыррақәа рыла, адгьылҵысра аепицентр Они ақалақь иазааигәан.

Адгьылҵысра  3,0 амагнитуда амч аман.

 

Акомментари аҟаҵара