Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

 

Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит.

Адгьылаҵантәи аахақәа ҟалеит қарҭтәи аамҭала асааҭ  12:32 рзы.

Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр адыррақәа рыла, адгьылҵысра аепицентр ақыҭа Самеба ааигәара иҟан.

Заанаҵтәи адыррақәа рыла, адгьылҵысра  3,2 магнитуда амч аман.

 

Акомментари аҟаҵара