Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

Иахьа, Қарҭтәи аамҭала асааҭ  19:07 рзы Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит.

Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр адыррақәа рыла,  адгьылҵысра аепицентр Ақалақь Они иазааигәаны,   Ириси ақыҭаҿ иҟан.

Адгьылҵысра  3,7 (ML) амч аман.

 

Акомментари аҟаҵара