Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит.

Адгьылҵысра қарҭтәи аамҭала асааҭ  12:33  рзы ҟалеит.

Асеисмологиатә маҵзура амилаҭтә центр адыррақәа рыла, адгьылҵысра аепицентр Самеба ақыҭаҿ иҟан. Адгьылҵысра  3.2  магнитуда амч аман.

Акомментари аҟаҵара