Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

Иахьа қарҭтәи аамҭала асааҭ 15:52 рзы Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит.

Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр заанаҵтәи адыррақәа рыла, адгьылҵысра аепицентр 24 километр рыла Ниноҵминда иацәыхараны, Самеба ақыҭан иҟан.

Адгьылҵысра   3,3 (ML) амагнитуда амч аман.

 

Акомментари аҟаҵара