Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

Қырҭтәыла Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр адыррақәа рыла,  Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит.

Ацентр адыррақәа рыла,  3.1 (ML) амагнитуда амч змаз адгьылҵысра Қарҭтәи аамҭала асааҭ  01:17 рзы ҟалеит.  аепицентр  Ниноҵминда иазааигәаны, Самеба ақыҭаҿ иҟан.

Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр адыррақәа рыла, адгьылҵысра  аепицентр Дманиси иазааигәаны, Самеба ақыҭаҿ иҟан

 

Акомментари аҟаҵара