Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

Қарҭтәи аамҭала асааҭ  16:34 рзы Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит.

Қырҭтәыла Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр заанаҵтәи адыррақәа рыла,  адгьылҵысра  аепицентр  Ниноҵминда иазааигәаны, Самеба ақыҭаҿ иҟан.

Адгьылҵысра 3.1  амагнитуда амч аман.

 

Акомментари аҟаҵара