Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

Иахьа, қарҭтәи аамҭала асааҭ 10:27 рзы,  Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит.

Адгьыл иазку аҵарадыррақәа ринститут аинформациа инақәыршәаны, адгьылҵысра аепицентр Цалка араион иазааигәаны, ҧаравани ақыҭаҿ иҟан.

Адгьылҵысра  3,1 абалл (ML) амч аман.

Акомментари аҟаҵара