Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр адыррақәа рыла, иаха Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит.

Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр аҟынтә ишаарыцхаз ала,    қарҭтәи аамҭала асааҭ 04:12 рзы 3,3 0 (ML) амч змаз адгьылаҵантәи аахақәа ҟалеит.

Адгьылҵысра аепицентр  29 км. рыла  Лухуюи ақыҭа ааигәара иҟан.

Иар убас Қырҭтәыла адгьылҵысра ажьырныҳәа 24 рзы ҟалеит.

Акомментари аҟаҵара