Қарҭ иҟоу анышәынҭрақәа рахь иахьа автобусқәа рыла аиҭаҵра хәыҧсада иҟалоит
Қарҭ иҟоу анышәынҭрақәа рахь иахьа автобусқәа рыла аиҭаҵра хәыҧсада иҟалоит

Қарҭ ахадара аӡбара инақәыршәаны, асааҭ 08:00 инаркны асааҭ 20:00-нӡа Қарҭ иҟоу анышәынҭрақәа рахь иахьагьы автобусқәа рыла аиҭаҵра хәыҧсада иҟалоит.

Қарҭтәи ахадара апрессмаҵзура аинформациа ала, Мухаҭгвердтәии Вашлиџьвартәи анышәынҭрақәа рахь автобусқәа аметро “Дидубе” аҟынтә ицоит, Сабурҭалотәи анышәынҭра ахь  – аметро “Делиси” аҟынтә, Кукиа-Махаҭа ахь – авокзали аметро “Марџьанишвилии” рҟынтә, Қарҭтәи амшын аҟны иҟоу анышәынҭра ахь – аметро “Сараџьишвили” аҟынтә.
Қарҭ ахадара аинформациа ала, иацы асааҭ 08:00 инаркны 20:00-нӡа 60 автобус аус руон, иахьа ареисқәа нарыгӡоит 80 автобусқәа.
Акомментари аҟаҵара