Қарҭ, ахәаахәҭратә центр  «Мегалаин» аҿы абылра ҟалеит
Қарҭ, ахәаахәҭратә центр  «Мегалаин» аҿы абылра ҟалеит

Қарҭ, ахәаахәҭратә центр  «Мегалаин» ашьҭаҵарҭа амца ацралеит.

Аҷыда ҭагылазаашьақәа рмаҵзура аҟынтә ишаарыцҳаз ала, амца арцәара иаҿуп абылрацәахьчаратә бригадақәа быжьба.

Ахыбра аҩнуҵҟа иҟаз ауаа акгьы рмыхьит.

 

Акомментари аҟаҵара