Паата Имнаӡе - Қырҭтәыла акоронавирус здырбалаз 80%  дельта аштамм алоуп
Паата Имнаӡе - Қырҭтәыла акоронавирус здырбалаз 80% дельта аштамм алоуп

“Қырҭтәыла акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа 80% рцәа дельта аштамм иалоуп,” – иҳәеит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаҭтә центр анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ Паата Имнаӡе.

Имнаӡе иажәақәа рыла, дельта аштамм Қарҭи Баҭыми аларҵәара ду амоуп.

“Қырҭтәыла акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа 80% рцәа дельта аштамм иалоуп,” – иҳәеит Имнаӡе.

 

Акомментари аҟаҵара