Новосибирсктәи аопереи абалети ртеатр Нино Ананиашвили лҟны аконтрак аԥнахит
Новосибирсктәи аопереи абалети ртеатр Нино Ананиашвили лҟны аконтрак аԥнахит

Новосибирсктәи аопереи абалети ртеатр Нино Ананиашвили абалеттә труппа напхгаҩыс лықәыргылара иазку аинформациа иадҳәаланы аҳәамҭа аланарҵәеит.

«Аих аинформациа аладырҵәеит Нино Ананиашвили Новосибирсктәи аопереи абалети ртеатр абалеттә труппа напхгаҩыс лааԥхьара иазкны. Атеатр анапхгара ргәаанагара ала, анапхгаҩ ҿыц ихьӡ заанаҵы аларҵәара аколлектив алахәылацәа раҳаҭыр аларҟәроуп. Убри аҟынтә ауҳа ԥсыхәа ҳамамкуа, артист лҟны аконтракт аамҭала аанкылахоит,” – иануп атеатр анапхгара аладырҵәаз аҳәамҭа аҿы.

Ақырҭуа прима-балерина Нино Ананиашвили арадио “Ахақәиҭра” аинтервиу аҿы ишаалыцҳаз ала,   лара 2021 шықәса инаркны Новосибирсктәи атеатр абалеттә труппа дахагылоит.

 

Акомментари аҟаҵара