Ника Мелиа - Лаҵара 15 рзы акциа мҩаԥгатәуп ҳәа сгәы иаанагом
Ника Мелиа - Лаҵара 15 рзы акциа мҩаԥгатәуп ҳәа сгәы иаанагом

“Амилаҭтә ҵысра” ахантәаҩы Ника Мелиа иҟаиҵаз аҳәамҭала, ааҵара 15 рзы акциа мҩаԥгатәуп ҳәа игәы иаанагом.

Мелиа иажәақәа рыла уажәы ареалла ԥсаххеит.

“Аҭагылазаашьа ԥсаххеит. Ҳазҭагылоу аетап аҿы даҽа реалла ҳамоуп. Лаҵара 15 рзы акциа мҩаԥгатәуп ҳәа сгәы иаанагом,” – иҳәеит Ника Мелиа.

Акомментари аҟаҵара