Ника Мелиа идгылаҩцәа Азыӡбанагӡаратә усбарҭа  N12 аҧхьа акциа мҩаҧыргеит
Ника Мелиа идгылаҩцәа Азыӡбанагӡаратә усбарҭа  N12 аҧхьа акциа мҩаҧыргеит

 

«Амилаҭтә ҵысра» алидерцәеи адгылаҩцәеи апартиа ахантәаҩы Ника Мелиа идгыларазы акциа мҩаҧыргоит.

Активистцәа, автоколонна ала, Ареспублиа ашҟа аҟынтә Азыӡбанагӡаратә усбарҭа  N12 ашҟа идәықәлеит, анеҩс, абахҭа аҧхьа акциа нарыгӡеит.

Ника Мелиа,  абахҭа аҧенџьыр дкылҧшны, идгылаҩцәа аҧсшәа реиҳәеит.

 

Акомментари аҟаҵара